Leigtymacja ISIC - AZS
AZS UMCS
Paintball

Regulamin

 

REGULAMIN LNBA

Lubelskiego Nurtu Basketu Akademickiego

                                                                                                                    

Rozdział I  ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rozgrywek Letniego Nurtu Basketu Akademickiego (zwanego dalej: LNBA) jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Mariana Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
 2. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony każdorazowo w danej edycji rozgrywek Komisarz LNBA.

 

Rozdział II

 CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja koszykówki jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu dla studentów jak również mieszkańców Lublina.
 2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.

 

Rozdział III

MIEJSCE I CZAS 

 1. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu określa szczegółowo termin i miejsce rozgrywek w ramach danej edycji rozgrywek LNBA.

 

 

Rozdział IV

UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem rozgrywek LNBA może być osoba, będąca mieszkańcem Lublina, która ukończyła 18 lat oraz młodsza za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 2. Warunkiem dodatkowym  uczestnictwa w rozgrywkach LNBA fazy zasadniczej jest posiadanie przez każdego zawodnika  ubezpieczenia NNW. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju poprzez wypełnienie formularza na stronie lnba.azs.umcs.pl jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
 3. Warunkiem dodatkowym  uczestnictwa w rozgrywkach LNBA fazy play off jest posiadanie aktualnej legitymacji ISIC w skład której wchodzi ubezpieczenie NNW.
 4. Organizator rozgrywek LNBA zapewnia możliwość wyrobienia ubezpieczenia i wyrobienia  legitymacji ISIC po dostarczeniu zdjęcia, wniosku o wydanie legitymacji ISIC (http://azs.umcs.pl/zostan-azs-iakiem.html) oraz należytym opłaceniu wniosku.
 5. Do rozgrywek dopuszczana jest Drużyna po:

       a)   zarejestrowaniu zgłoszenia Drużyny na stronie www.lnba.azs.umcs.pl ,

       b)   zarejestrowaniu co najmniej 8 zawodników na stronie www.lnba.azs.umcs.pl

       c)   opłaceniu przez kapitana Drużyny kwoty wpisowego, którego wysokość każdorazowo zostanie ustalona przez organizatora.

 1. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się z minimum 8 uczestników rozgrywek LNBA (zawodników).
 2. Zawodnik występujący w LNBA może w ciągu jednej edycji grać tylko w jednej Drużynie.
 3. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz lub LZKosz (przez udział rozumie się wpis do protokołu meczowego).
 4. Za zgodą Komisarza LNBA możliwy jest transfer zawodnika do innej Drużyny po spełnieniu łącznie następujących warunków:

       a)   zawodnik nie wystąpił w żadnym meczu w danej edycji rozgrywek LNBA (przez występ rozumiemy wpisanie do protokołu meczowego),

       b)   transfer przed rozegraniem V kolejki spotkań w danej edycji rozgrywek LNBA.

 1. W trakcie rozgrywek danej edycji rozgrywek LNBA można dopisać nowych zawodników tylko przed rozegraniem V kolejki spotkań w danej edycji.
 2. Zgłoszenie nowego zawodnika do Drużyny następuje zgłoszenie zawodnika na stronie  www.lnba.azs.umcs.pl najpóźniej do ostatniej środy przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy.
 3. Drużyna zostanie zakwalifikowana do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników w danej Drużynie. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników gotowych do gry.
 5. Każda Drużyna LNBA musi posiadać komplet jednolitych kolorystycznie strojów z numerami. W przypadku braku stroju (jednolitego z Drużyną), arbiter nie dopuszcza zawodnika lub zespołu do gry.
 6. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitan Drużyny zobowiązany jest do podania arbitrowi stolikowemu składu Drużyny wraz z numeracją koszulek.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://lnba.azs.umcs.pl .
 8. Ostateczną listę Drużyn uczestniczących, systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej http://lnba.azs.umcs.pl, po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

 

 

Rozdział V

SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ ZASADY GRY 

 1. W rozgrywkach LNBA obowiązują przepisy gry FIBA z następującymi zmianami:

       a)   mecz składa się z 4 kwart gry, każda kwarta trwa 7 min czasu zatrzymywanego,

       b)   przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 2min, przerwa w połowie meczu wynosi 3min,

       c)   Drużyna dopuszczona jest do meczu w przypadku obecności co najmniej 5 zawodników,

       d)   w przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 3 min. czasu zatrzymywanego,

       e)   każdej drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie w jednej kwarcie/dogrywce (bez względu na liczbę dogrywek).

 1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostaną podzielone na trzy Konferencje (A, B,C).
 2. Rozgrywki LNBA odbywają się w dwóch turniejach:

       a)   turniej fazy zasadniczej – Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” w ramach każdej  Konferencji,

       b)   turniej fazy play-off / play-out  – Drużyny rozgrywają mecze zgodnie ze schematem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

       c)   Faza play -  out – Drużyny rozgrywają spotkania miedzy sobą zgodnie ze schematem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu

 1. W fazie zasadniczej za każde wygrane spotkanie Drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów (w koszach 0:20). Jeśli Drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą jako walkowery dla Drużyn przeciwnych.
 2. Kolejność Drużyn w tabeli każdej z grup ustala się wg ilości zdobytych punktów.
 3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

      a)   przy dwóch Drużynach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu,

      b)   przy więcej niż dwóch Drużynach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy Drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi Drużynami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

 1. W przypadku dwumeczu (play – off) zwycięzcą jest Drużyna, która osiągnie lepszy sumaryczny wynik obu spotkań. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy w dalszej kolejności o zwycięstwie decyduje wyższa pozycja w tabeli grupy na koniec rundy zasadniczej.
 2. Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:

      a)   Drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,

      b)   Drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,

      c)   Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy Drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,

      d)   w Drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,

      e)   zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z Drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca.

 1. W sytuacjach podyktowanych dobrem rozgrywek LNBA Komisarz ma prawo przełożyć każde spotkanie ligowe lub całą kolejkę.
 2. Szczegółowy terminarz rozgrywek LNBA organizator udostępni przed rozpoczęciem 1 kolejki spotkań
 3. W przypadku, gdy Drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi uzyskać zgodę przeciwnika, innych zespołów i Komisarza LNBA, Przełożenie spotkania może polegać tylko na zamianie godzin lub terminu rozegrania spotkania w ramach danej kolejki między zainteresowanymi Drużynami.
 4. Jeżeli Drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, kapitan Drużyny zobligowany jest do poinformowania o tym Komisarza LNBA najpóźniej do środy poprzedzającej kolejkę.
 5. Awans do wyższej Konferencji uzyskują dwie najwyżej sklasyfikowane na koniec danej edycji Drużyny.
 6. Spadek do niższej Konferencji uzyskują dwie najniżej sklasyfikowane na koniec danej edycji Drużyny.
 7. Trzecia najniżej sklasyfikowana na koniec danej edycji Drużyna Konferencji rozgrywa spotkanie barażowe o utrzymanie w danej Konferencji z Drużyną sklasyfikowaną na koniec danej edycji na trzecim miejscu niższej Konferencji.

 

 

Rozdział VI

DYSCYPLINA

 1. Mecze prowadzone są przez arbitrów Wydziału Sędziowskiego Lubelskiego Związku Koszykówki i do nich należy egzekwowanie zasad gry w koszykówkę, zasady fair play oraz postanowień Regulaminu LNBA.
 2. Regulamin LNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących Drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje, wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące będą szczegółowo opisywane w protokole.
 3. Drużyna lub zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Komisarza LNBA za niesportowe zachowanie w stosunku do organizatora, arbitrów oraz przeciwnej Drużyny w trakcie, przed i po meczu.
 4. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu LNBA.
 5. Dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią Drużyna lub jej poszczególni zawodnicy nie mogą brać udziału w rozgrywkach do końca danej edycji rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
 7. Na ławce rezerwowych Drużyny mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi Drużyny oraz trener Drużyny.
 8. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do arbitrów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych Drużyny w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.
 9. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem technicznym zostaje wpisany na listę ukaranych.
 10. Zawodnik/trener ukarany dwoma przewinieniami technicznymi w jedynym spotkaniu zostaje ukarany wykluczeniem z gry na dwa kolejne spotkania.
 11. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem dyskwalifikującym zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w dwóch kolejnych spotkaniach oraz grzywną pieniężną w wysokości 100 zł.
 12. Zawodnik/trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w danej edycji rozgrywek zostaje zawieszony do końca tej edycji oraz grzywną pieniężną w wysokości 200 zł.
 13. Arbiter może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi kapitan Drużyny, a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie go od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.
 14. Uregulowanie należności względem organizatora wynikającej z przyznanej kary grzywny jest warunkiem dalszego uczestnictwa zawodnika/trenera w rozgrywkach LNBA.
 15. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź Drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisarz LNBA nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Ewentualny protest powinien być złożony po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 100zł. W przypadku rozpatrzenia protestu pozytywnie kaucja zostanie zwrócona. W przypadku protestu dotyczącego przewinień technicznych/dyskwalifikacyjnych kaucja zaliczana jest na poczet kary w przypadku odrzucenia protestu przez Komisarza LNBA. Decyzje Komisarza LNBA są ostateczne.
 16. Drużynie oraz poszczególnym zawodnikom przysługuję prawo oceny pracy arbitrów w formie pisemnej. Ocena wraz z uzasadnieniem jest przedkładana do wglądu Przewodniczącemu Wydziału Sędziowskiego LZKosz za pośrednictwem Komisarza LNBA.

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Komisarz LNBA ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy Drużyny. W przypadku gdy jest ona obraźliwa, wulgarna lub ma negatywne konotacje. W nazwie mogą występować max dwa słowa.
 3. Komisarz LNBA po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
 4. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze LNBA.
 5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są rozgrywki LNBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan Drużyny.
 6. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.
 7. Za wszelkie kontakty Drużyny z organizatorem i Komisarzem LNBA odpowiada kapitan Drużyny.
 8. W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje:

       a)      króla strzelców,

       b)   najskuteczniejszych zawodników (1 pkt),

       c)   najskuteczniejszych zawodników (2 pkt),

       d)   najskuteczniejszych zawodników (3 pkt),

       e)   najlepiej podających,

       f)     najlepiej zbierających,

       g)   najlepiej blokujących,

       h)    najlepiej przechwytujących,

 1. Na podstawie statystyk ustalana jest lista wyróżnionych danej edycji.
 2. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 1 i 3 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 20 rzutów w min. 5 kolejkach.
 3. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 2 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 30 rzutów w min. 5 kolejkach.
 4. Aby Zawodnik został ujęty w statystykach końcowych, musi rozegrać minimum pięć meczów.
 5. Królem strzelców zostaje zawodnik, który w danej edycji rozgrywek LNBA zdobył największa liczbę punktów.
 6. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.
 7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia statystyk meczowych do końcowych statystyk za mecz przyjmuję się następujące wartości (per. zawodnik):

       1)    Punkty - średnia punków wyliczona w oparciu o liczbę zdobytych punktów Drużyny oraz liczby zawodników występujących w spotkaniu (za 2 i za 1 pkt przy skuteczności 50%),

       2)    Asysty – szt. 2

       3)    Przechwyty – szt. 1

       4)    Zbiórka w ataku – szt. 3

       5)    Zbiórka w obronie – szt. 5

       6)    Strata – szt. 1

       7)    Przechwyt – szt. 1

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek LNBA, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 2. Wzory załączników do niniejszego Regulaminu dostępne są do pobrania pod adresem:  www.lnba.pl/do_pobrania
 3. Wszelka korespondencja oraz płatności na rzecz organizatora wynikające z regulaminu dokonywane są zgodnie z danymi poniżej:

 

Klub Uczelniany

Akademickiego Związku Sportowego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

KRS: 0000056079, REGON: 431150007 mail: lnba@azs.umcs.pl

                         nr rachunku: 44 1140 1094 0000 5556 3300 1033

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Terminarz

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie – Drużyna

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie – Zawodnik

Załącznik nr 4 – Schemat rozgrywek

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

Lublin Miasto InspiracjiUMCSACK UMCS Chatka ŻakaLubsportRADIO CENTRUMDziennik WschodniPZKoszESKAALPACAAlfaChem LabolatoriaWeather BrothersLZKosz