Leigtymacja ISIC - AZS
AZS UMCS
Paintball

Regulamin

 

REGULAMIN LNBA

Lubelskiego Nurtu Basketu Akademickiego

                                                                                                                    

Rozdział I  ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rozgrywek Letniego Nurtu Basketu Akademickiego (zwanego dalej: LNBA) jest Fundacja Młodość Pełna Pasji, ul. Mariana Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
 2. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony każdorazowo w danej edycji rozgrywek Komisarz LNBA.

 

Rozdział II

 CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja koszykówki jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu dla studentów jak również mieszkańców Lublina.
 2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.

 

Rozdział III

MIEJSCE I CZAS 

 1. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu określa szczegółowo termin i miejsce rozgrywek w ramach danej edycji rozgrywek LNBA.

 

 

Rozdział IV

UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem rozgrywek LNBA może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz młodsza za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 2. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w rozgrywkach LNBA jest posiadanie przez każdego zawodnika aktualnej  legitymacji ISIC/AZS wraz z ubezpieczeniem NNW. Organizator rozgrywek LNBA zapewnia możliwość wyrobienia legitymacji ISIC/AZS (przedlużenia jej ważności) po dostarczeniu odpowiedniego wniosku (http://azs.umcs.pl/zostan-azs-iakiem.html) oraz należytym jego opłaceniu.
 3. Do rozgrywek dopuszczana jest Drużyna po:

       a)   zgłoszeniu drużyny na podstawie Formularza zgłoszenia drużyny stanowiącego Załacznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

       c)   opłaceniu przez kapitana Drużyny kwoty wpisowego, którego wysokość każdorazowo zostanie ustalona przez organizatora.

      4. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi składać się z minimum 8 uczestników rozgrywek LNBA (zawodników).

 1. Zawodnik występujący w LNBA może w ciągu jednej edycji grać tylko w jednej Drużynie.
 2. Zawodnik powyżej 18 roku życia biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz lub LZKosz (przez udział rozumie się wpis do protokołu meczowego) nie może brać udziału w rozgrywkach LNBA .
 3. Za zgodą Komisarza LNBA możliwy jest transfer zawodnika do innej Drużyny po spełnieniu łącznie następujących warunków:

       a)   zawodnik nie wystąpił w żadnym meczu w danej edycji rozgrywek LNBA (przez występ rozumiemy wpisanie do protokołu meczowego),

       b)  transfer przed rozegraniem V kolejki spotkań w danej edycji rozgrywek LNBA.

 1. W trakcie rozgrywek danej edycji rozgrywek LNBA można dopisać nowych zawodników tylko przed rozegraniem V kolejki spotkań w danej edycji.
 2. Zgłoszenie nowego zawodnika do Drużyny następuje poprzez wysłanie na adres mail: lnba@fmpp.pl Formularza zgłoszenia zawodnika stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu najpóźniej do ostatniej środy przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić potwierdzenie wniseienia opłaty dot. wyrobienia legitymacji ISIC/AZS wraz z ubezpieczeniem NNW
 3. Drużyna zostanie zakwalifikowana do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników w danej Drużynie. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników gotowych do gry.
 5. Każda Drużyna LNBA musi posiadać komplet jednolitych kolorystycznie strojów z numerami. W przypadku braku stroju (jednolitego z Drużyną), arbiter może nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.
 6. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitan Drużyny zobowiązany jest do podania arbitrowi stolikowemu składu Drużyny wraz z numeracją koszulek.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://lnba.azs.umcs.pl
 8. Ostateczną listę Drużyn uczestniczących, systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej http://lnba.azs.umcs.pl, po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

 

 

Rozdział V

SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ ZASADY GRY 

 1. W rozgrywkach LNBA obowiązują przepisy gry FIBA z następującymi zmianami:

       a)   mecz składa się z 4 kwart gry, każda kwarta trwa 7 min czasu zatrzymywanego,

       b)   przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 2min, przerwa w połowie meczu wynosi 3min,

       c)   Drużyna dopuszczona jest do meczu w przypadku obecności co najmniej 5 zawodników,

       d)   w przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 3 min. czasu zatrzymywanego,

       e)   każdej drużynie przysługuje jedna przerwa na żądanie w jednej kwarcie/dogrywce (bez względu na liczbę dogrywek).

 1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach zostaną podzielone na Konferencje.
 2. Rozgrywki LNBA odbywają się w dwóch turniejach:

       a)   turniej fazy zasadniczej – Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” w ramach każdej  Konferencji,

       b)   turniej fazy play-off  – Drużyny rozgrywają mecze zgodnie ze schematem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany systemu gry z uwagi na zmniejszenie się liczby drużyn w poszczególnych konferencjach dopuszcza się rozegranie w miejsce play-off turnieju Final Four w konwencji uzgodnionej przez wszystkie zainteresowane zespoły.

       c)   Faza play -  out – Drużyny rozgrywają spotkania miedzy sobą systemem każdy z każdym. Do końcowej klasyfikacji sumuje się zdobyte punkty w sezonie zasadniczem i play-off.

 1. W fazie zasadniczej za każde wygrane spotkanie Drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów (w koszach 0:20). Jeśli Drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą jako walkowery dla Drużyn przeciwnych.
 2. Kolejność Drużyn w tabeli każdej z grup ustala się wg ilości zdobytych punktów.
 3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

      a)   przy dwóch Drużynach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu,

      b)   przy więcej niż dwóch Drużynach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy Drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi Drużynami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

 1. W serii dwumeczowej (w systemie mecz rewanż) z sumowaną punktacją, obydwa mecze należy traktować jako jeden mecz osiemdziesięciominutowy. Jeżeli po zakończeniu czwartej kwarty pierwszego meczu wynik jest nierozstrzygnięty, nie rozgrywa się dogrywki. Jeżeli po zsumowaniu punktów zdobytych przez drużyny w obydwu meczach jest remis, to drugi mecz będzie kontynuowany tyloma dogrywkami ile potrzeba będzie do rozstrzygnięcia wyniku dwumeczu. Jeżeli pierwszy mecz zakończył sie zwycięstwem jednej z drużyn drugi może zakończyć sie remisem (nie rozgrywana jest dogrywka).
 2. Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:

      a)   Drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,

      b)   Drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,

      c)   Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy Drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,

      d)   w Drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,

      e)   zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z Drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca.

 1. Drużyna, której przyznano walkowera otrzymuje karę finansową w wysokości 50,00 zł (pierwszy mecz oddany walkowerem w sezonie) oraz 100,00 zł (drugi i każdy kolejny mecz oddany walkowerem). Uregulowanie ww. należności warunkuje dalszy udział Drużyny w rozgrywkach. Należności nieopłacone przez ukarane Dużyny przechodzą na kolejne edycje rozgrywek.
 2. W sytuacjach podyktowanych dobrem rozgrywek LNBA Komisarz ma prawo przełożyć każde spotkanie ligowe lub całą kolejkę.
 3. Szczegółowy terminarz rozgrywek LNBA organizator udostępni przed rozpoczęciem 1 kolejki spotkań
 4. W przypadku, gdy Drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi uzyskać zgodę przeciwnika, innych zespołów i Komisarza LNBA, Przełożenie spotkania może polegać tylko na zamianie godzin lub terminu rozegrania spotkania w ramach danej kolejki między zainteresowanymi Drużynami.
 5. Jeżeli Drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, kapitan Drużyny zobligowany jest do poinformowania o tym Komisarza LNBA najpóźniej do środy poprzedzającej kolejkę.
 6. Awans do wyższej Konferencji uzyskują dwie najwyżej sklasyfikowane na koniec danej edycji Drużyny.
 7. Spadek do niższej Konferencji uzyskują dwie najniżej sklasyfikowane na koniec danej edycji Drużyny.
 8. Trzecia najniżej sklasyfikowana na koniec danej edycji Drużyna Konferencji rozgrywa spotkanie barażowe o utrzymanie w danej Konferencji z Drużyną sklasyfikowaną na koniec danej edycji na trzecim miejscu niższej Konferencji.

 

 

Rozdział VI

DYSCYPLINA

 1. Mecze prowadzone są przez arbitrów Wydziału Sędziowskiego Lubelskiego Związku Koszykówki i do nich należy egzekwowanie zasad gry w koszykówkę, zasady fair play oraz postanowień Regulaminu LNBA.
 2. Regulamin LNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących Drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje, wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące będą szczegółowo opisywane w protokole.
 3. Drużyna lub zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Komisarza LNBA za niesportowe zachowanie w stosunku do organizatora, arbitrów oraz przeciwnej Drużyny w trakcie, przed i po meczu.
 4. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu LNBA.
 5. Dyskwalifikacja powoduje, że dotknięta nią Drużyna lub jej poszczególni zawodnicy nie mogą brać udziału w rozgrywkach do końca danej edycji rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
 7. Na ławce rezerwowych Drużyny mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi Drużyny oraz trener Drużyny.
 8. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do arbitrów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych Drużyny w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.
 9. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem technicznym zostaje wpisany na listę ukaranych.
 10. Zawodnik/trener ukarany dwoma przewinieniami technicznymi w jedynym spotkaniu zostaje ukarany wykluczeniem z gry na dwa kolejne spotkania.
 11. Zawodnik/trener ukarany piątym i każdym kolejnym przewinieniem przewinieniem technicznym zostaje ukarany wykluczeniem z gry na jedno kolejne spotkanie.
 12. Zawodnik/trener ukarany przewinieniem dyskwalifikującym zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w dwóch kolejnych spotkaniach oraz grzywną pieniężną w wysokości 100 zł.
 13. Zawodnik/trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w danej edycji rozgrywek zostaje zawieszony do końca tej edycji oraz grzywną pieniężną w wysokości 200 zł.
 14. Arbiter może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi kapitan Drużyny, a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie go od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.
 15. Uregulowanie należności względem organizatora wynikającej z przyznanej kary grzywny jest warunkiem dalszego uczestnictwa zawodnika/trenera w rozgrywkach LNBA.
 16. Sprawy sporne dotyczące dyscypliny uczestników rozpatruje Komisja Dyscypliny LNBA. Wszelkie sprawy, protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej (lub mail) na ręce Komisarza LNBA, opatrzone szczegółowym opisem i podpisem osoby zgłaszającej sprawę z uwzględnieniem wypowiedzi zainteresowanych stron (np. Drużyny przeciwnej,  arbitrów spotkania). Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu, w którym nastąpiło zdarzenie po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisja Dyscypliny LNBA nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Decyzje Komisarza LNBA są ostateczne.
 17. Komisja Dyscypliny składa się z przedstawicieli zawodników (1 osoba), Wydziału Sędziowskiego LZKosz (Przewodniczący WS LZKosz) oraz organizatora ( 1 osoba). Zawodnicy wybierajć swojego przedstawiciela na pierwszym zebraniu organizacyjnym danej edyzji rozgrywek.
 18. Decyzje Komisji Dyscypliny podejmowane są większoscią głosów i są ostateczne.
 19. Drużynie oraz poszczególnym zawodnikom przysługuję prawo oceny pracy arbitrów w formie pisemnej. Ocena wraz z uzasadnieniem jest przedkładana do wglądu Przewodniczącemu Wydziału Sędziowskiego LZKosz za pośrednictwem Komisarza LNBA.

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodość Pełna Pasji, ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin. Zawdnikom przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania bądź prostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zawodnik, aby dokonać niniejszej zmiany, zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy lnba@fmpp.pl
 2. Komisarz LNBA ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy Drużyny. W przypadku gdy jest ona obraźliwa, wulgarna lub ma negatywne konotacje. W nazwie mogą występować max dwa słowa.
 3. Komisarz LNBA po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
 4. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze LNBA.
 5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są rozgrywki LNBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan Drużyny.
 6. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.
 7. Za wszelkie kontakty Drużyny z organizatorem i Komisarzem LNBA odpowiada kapitan Drużyny.
 8. W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje:

       a)      króla strzelców,

       b)   najskuteczniejszych zawodników (1 pkt),

       c)   najskuteczniejszych zawodników (2 pkt),

       d)   najskuteczniejszych zawodników (3 pkt),

       e)   najlepiej podających,

       f)     najlepiej zbierających,

       g)   najlepiej blokujących,

       h)    najlepiej przechwytujących,

 1. Na podstawie statystyk ustalana jest lista wyróżnionych danej edycji.
 2. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 1 i 3 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 20 rzutów w min. 5 kolejkach.
 3. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 2 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 30 rzutów w min. 5 kolejkach.
 4. Aby Zawodnik został ujęty w statystykach końcowych, musi rozegrać minimum pięć meczów.
 5. Królem strzelców zostaje zawodnik, który w danej edycji rozgrywek LNBA zdobył największa liczbę punktów.
 6. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.
 7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia statystyk meczowych do końcowych statystyk za mecz przyjmuję się następujące wartości (per. zawodnik):

       1)    Punkty - średnia punków wyliczona w oparciu o liczbę zdobytych punktów Drużyny oraz liczby zawodników występujących w spotkaniu (za 2 i za 1 pkt przy skuteczności 50%),

       2)    Asysty – szt. 2

       3)    Przechwyty – szt. 1

       4)    Zbiórka w ataku – szt. 3

       5)    Zbiórka w obronie – szt. 5

       6)    Strata – szt. 1

       7)    Przechwyt – szt. 1

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek LNBA, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 2. Wzory załączników do niniejszego Regulaminu dostępne są do pobrania pod adresem:  www.lnba.pl/do_pobrania
 3. Wszelka korespondencja oraz płatności na rzecz organizatora wynikające z regulaminu dokonywane są zgodnie z danymi poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

ILOVELBNAlfaChem LabolatoriaALPACAUMCSLublin Miasto InspiracjiŁejkapStudioDziennik WschodniPZKoszWeather BrothersLZKosz